Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe

Øksnevad vgs har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Tilbudet omfatter Grunnkompetanse i egen gruppe og Arbeidstrening. Elevene tas inn på særskilt grunnlag og får undervisning etter individuelle opplæringsplaner. 

ARBEIDSTRENING

Dette opplæringstilbudet er for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering, og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring i grupper med redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot trening på daglige gjøremål og arbeidstrening som forbereder til varig tilrettelagt arbeid eller arbeidslignende aktiviteter.

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetanse er grunnkompetanse med kompetansebevis som dokumenterer den opplæringen eleven har gjennomgått i videregående skole. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan.

Arbeidstrening ved Øksnevad vgs er knyttet opp til utdanningsprogrammene Naturbruk (NA) og Studiespesialisering (STUSP).  

 

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

Elevene har 35 undervisningstimer per uke. Av disse er ca. 12 timer fellesfag som norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. I tillegg har elevene 4 timer YFF (valgfag) og 1 time klassens time. De resterende 18 timene får elevene undervisning i programfag. Vi har organisert undervisningen i en turnus på fire uker der elevene er på samme arbeidsarena i programfaget ei uke om gangen. 

 

HVA ER ARBEIDSTRENING PÅ ØKSNEVAD

Øksnevad er en videregående skole og også et gardsbruk. I tilknytning til garden og gardsdrifta er det mange ulike arbeidsarenaer der elevene kan få undervisning i programfag. Vi har valgt å knytte opp undervisningen mot planteproduksjon, eggproduksjon, vedproduksjon, aktivitet i tilknytning til stallen og hestene, og til fjøset med sau, ku og gris. Elevene deltar i stell av planter og dyr og i vedlikeholdsarbeid. Skolen har også ei flott kantine som elevene våre er med å driver. 

 

HVA LÆRER ELEVENE I ARBEIDSTRENING

Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes funksjonsnivå og utviklingsmuligheter. Målet er at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, arbeid / dagtilbud og fritid.

Elevene lærer ulike praktiske og teoretiske ferdigheter i programfag ved de ulike arbeidsarenaene. Ferdighetene elevene undervises i hører inn under disse kompetansemåla: 

I Naturbruk lærer elevene å kunne

  • utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av planter
  • utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av dyr
  • utføre arbeidsoppgaver innen produksjon og høsting
  • utføre enkel bearbeiding av råstoff
  • velge og bruke riktig redskap, utstyr og instrumenter i tilknytning til produksjonen
  • foreta enkelt ettersyn av aktuelle framkomstmidler, motorer, redskaper, utstyr og instrumenter
  • planlegge og gjennomføre arbeid og aktiviteter i tråd med gjeldende yrkesmessige krav til utførelse, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssystemer
  • bruke riktig arbeidsteknikk, verne- og sikkerhetsutstyr og velge hensiktsmessig påkledning for arbeid og aktiviteter under ulike forhold

 

SOSIAL KOMPETANSE

Skolen legger også stor vekt på at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse kan læres og må sees i sammenheng med den faglige kompetansen. Vi fokuserer på ferdigheter som elevene trenger for å mestre jobb og ha et godt sosialt liv.

  • samhandle med andre og være aktiv og positiv i arbeidsmiljøet
  • kommunisere i arbeidslivet på en sosialt akseptabel måte 

 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I PROGRAMFAG

Grunnleggende ferdigheter handler om det å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Disse ferdighetene skal utvikles i alle fag. Det betyr at det ikke bare er praktisk arbeid som foregår i programfaga. Det er lagt inn teoriundervisning der elevene lærer å måle, veie og regne både i sløydsalen, i kantina, og i hønsehuset. De leser oppskrifter og bruksanvisninger, de skriver logg i hestenes dagbøker og de øver på å samtale når de planlegger dagens arbeide og evaluerer egen innsats. 

Dersom du klikker på lenkene nedenfor kan du se hva produksjonsfag er på Øksnevad vgs.

Programfag med arbeidsarena kantine

Programfag med arbeidsarena tre- og teknikk

Programfag med arbeidsarena planteproduksjon

Programfag med arbeidsarena stallen

Programfag med arbeidsarena husdyr

Har du spørsmål om tilrettelagt undervisning kan du ta kontakt med konstituert avdelingsleder Steinar Mathis Dørmænen


E-post: steinar.mathis.dormenen@skole.rogfk.no
Mobil: 92291264.