Visjon og verdier

Vårt motto er

"Klart me kan!"

Respektplakaten

På skolen vår skal vi ha et miljø som er preget av god opplæring og gjensidig respekt for hverandre. Som elev skal du alltid merke at du er velkommen hos oss. Du skal også vite at læreren er din leder i opplæringssituasjonen, og at du har et spesielt forhold til din kontaktlærer.

Som elev har du både rettigheter og plikter. Disse er beskrevet i skolens reglement, men vi vil her nevne enkelte punkter som viser hva du kan forvente av skolen og hva vi venter av deg.

Du skal være sikret at

  1. du blir behandlet med respekt av alle ansatte ved skolen
  2. du ikke blir utsatt for mobbing
  3. du får medinnflytelse på din egen opplæring
  4. undervisningen starter presist
  5. du får tilbakemelding, skriftlig eller muntlig, på dine vurderingssituasjoner (også logger, læringsoppdrag, rapporter eller lignende) senest to uker etter at disse er levert (ferietid kan komme i tillegg). Unntaksvis kan det avtales lenger tilbakeleveringstid.

Du skal forplikte deg til å

  1. behandle medelever og skolens ansatte med respekt
  2. møte presist opp til undervisningstimene
  3. levere avtalt arbeid innen den tidsfrist som læreren setter
  4. følge de beskjeder som blir gitt deg av læreren
  5. delta i de aktiviteter som du blir satt til i opplæringssituasjonen

Brudd på dine rettigheter eller forpliktelser skal betraktes og behandles som et avvik på det vi mener er respekt for hverandre og god opplæringspraksis.

Eventuelle avvik kan meldes til tillitselev, faglærer, kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor.