Grunnkompetanse (egen gruppe eller i ordinær klasse)

På Øksnevad vgs har vi også tilbud til elever som av ulike årsaker ikke kan følge ordinær undervisning på videregående, og tas inn på særskilt grunnlag. Her skiller vi mellom grunnkompetanse i egen gruppe, og grunnkompetanse i ordinær klasse. Organiseringen av undervisningen er meget ulik i disse to retningene, så det er viktig at rådgivere, foresatte og elever setter seg nøye inn i disse forskjellene før søking.

 

Grunnkompetanse i egen gruppe

Her foregår undervisningen i små grupper på 7-8 elever, der det er god voksenoppfølging med en lærer og en miljøarbeider pr. gruppe. Alle elevene i gruppen har egne individuelle opplæringsplaner (i utgangspunktet) i alle fag. Opplæringen tar utgangspunkt i fag knyttet til naturbruk, hvor elevene bla. kan få erfaring med arbeidet på gårdsbruket, med teknikk/verksted, hest, husdyr, gartneri og flere friluftslivsaktiviteter. Det lages egne elevbedrifter der elevene får praktisk arbeidserfaring fra jobboppdrag innen fagområdet.

Her står praktisk arbeid sentralt i opplæringen, og det er færre teoretiske økter. En vanlig uke består hovedsakelig av praktisk arbeid der alle de ulike fagene knyttes inn i praksisundervisningen. Elevene får også noe teoretisk opplæring i fellesfagene (matematikk, engelsk, naturfag, norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving). Teoritimene utgjør rundt 5 timer i uken og alle elevene får opplæring på sitt faglige nivå etter den individuelle opplæringsplanen. Også teoritimene har stor grad av yrkesretting, der ofte elevbedriften knyttes inn i teoriundervisningen.

Grunnkompetanse i egen gruppe gir et godt grunnlag for et framtidig yrkesliv, der kombinasjonen av praktisk rettet opplæring på skolen og utplassering i bedrift tar sikte på at eleven skal inngå opplæringskontrakt eller lærekontrakt. 

Videre legges det stor vekt på å styrke elevenes sosiale ferdigheter og å bygge selvbildet. Gi de mot til å ta utfordringer!

Grunnkompetanse i ordinær klasse

Her følger eleven undervisningen i en ordinær klasse med klassestørrelse på 15-16 elever, men har en egen individuell opplæringsplan i fagene. Dette betyr at elevene som går for grunnkompetanse i ordinær klasse har flere timer med teori (stort sett mellom 14 og 18 timer teori) i løp av en uke enn de i egen gruppe og at den individuelle opplæringsplanen i stor grad følges opp av faglærer i fulltallig klasse. For mer informasjon om hvordan skolehverdagen ser ut, sjekk derfor ut informasjonen som ligger under vanlig naturbruk. Hovedforskjellen fra å gå som helt ordinær elev ligger i at en elev i egen gruppe har individuell opplæringsplan og rett til spesialundervisning og derav i utgangspunktet ikke karakter i fag.

Har du spørsmål om Grunnkompetanse kan du ta kontakt med Solveig Jåtun Rangen, avdelingsleder for inkludering og tilrettelegging. 

E-post: solveig.jatun.rangen@skole.rogfk.no
Mobil: 40202904.