Fraværsreglement

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Hvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

En liten presisering ang fravær er at for å få dokumentert fravær må elever over 18 år sende melding på SMS eller på mail til sin kontaktlærer/faglærer. Elever under 18 må få sine foresatt til å sende dokumentasjon enten på mail eller SMS til kontaktlærer/faglærer.

Elever må gi beskjed før undervisningsøkten. 

Artikkelliste